کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی


 

به منظور توسعه علمی دانشگاه از نظر کمی و کیفی و تدوین طرح جامع آموزشی آن و نیز برای تحقق سیاست های بخش آموزش عالی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نوآوری و اصلاح آموزشی دانشگاه و نیز نهادینه کردن نظام برنامه ریزی درسی در دانشگاه تربیت مدرس و به استناد ماده 10 و 11 آیین نامه واگذلری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 1089 و مورخ 10/2/79)، کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه تشکیل گردیده است.
بخشی از شرح وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی پیشنهادهای دانشکده‌ها در زمینه‌ها و مسائل برنامه‌ریزی آموزشی
  2. هماهنگ‌سازی امور برنامه‌ریزی آموزشی در دانشکده‌های مختلف(عناوین دروس، تعاریف، نوع درس و...)
  3. هماهنگ‌سازی و تعامل بین دانشکده‌ها در خصوص ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای
  4. بررسی پیشنهاد ایجاد دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرایش‌های جدید از سوی دانشکده‌ها
  5. بررسی برنامه درسی پیشنهادی دانشکده‌ها و در صورت لزوم اصلاح و پیشنهاد آن به مراجه ذی ربط
  6. بررسی ضرورت تأسیس، حذف یا ادغام دوره، متناسب با نیازهای کشور و توان علمی گروه‌ها و امکانات دانشگاه

bullet ترکیب اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی (دوره دهم)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سعید مینایی رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی
2 دکتر جواد حاتمی عضو کمیسیون و نماینده دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق
3 دکتر محمد باقر کاشانی عضو کمیسیون و نماینده دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی و علوم زیستی
4 دکتر فضل اله غفرانی پور عضو کمیسیون و نماینده دانشکده علوم پزشکی
5 دکتر حسن خالقی عضو کمیسیون و نماینده دانشکده های فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی صنایع و سیستم ها، مهندسی مکانیکف مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست و فناوری های میان رشته ای
6 دکتر واعظ ترشیزی عضو کمیسیون و نماینده دانشکده کشاورزی
7 دکتر اکبر نجفی عضو کمیسیون و نماینده دانشکده منابع طبیعی
8 دکتر یوسفیان عضو کمیسیون و نماینده دانشکده هنر
9 دکتر مهر محمدی عضو متخصص داخل دانشگاه
10 دکتر غلامحسین زاده نماینده شورای دانشگاه
11 دکتر پاییز عزمی نماینده شورای آموزشی
12 دکتر طاهری نساج نماینده شورای پژوهشی
13 دکتر آریا عضو متخصص خارج از دانشگاه
14 آقای شکری دبیر کمیسیون