حسین اعتمادی
دانشیار
  • دکتری: حسابداری
  • کارشناسی‌ارشد: حسابداری
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه حسابداري