افراد


 
 •  ‌ دکتر فتح اله امی ‌، سرپرست پارک
 • ‌ دکتر مصطفی حسینعلی پور، معاونت فناوری پارک
 • ‌ دکتر محمد باقر علایی، معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک
 • ‌ دکتر سید حسین موسوی، مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک
 • ‌ دکتر احسان موحد نژاد، مدیر برنامه و بودجه پارک
 • ‌ مهندس محسن صائمی‌، مدیر فنی وعمرانی پارک
 • ‌ ناصر مطری، مدیر اداری پارک
 • ‌ دکتر مسعود ابراهیمی، سرپرست مرکز رشد فناوری
 • ‌ دکتر مجید عرفانی مقدم‌، سرپرست مرکز رشد علوم پایه و کاربردی
 • ‌ دکتر عباس یداللهی‌، سرپرست مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی
 • ‌ دکتر سید مصطفی مختاباد‌، سرپرست مرکز رشد هنر و علوم انسانی
 • ‌ دکتر جواد رسایی‌، سرپرست مرکز رشد سلامت و پزشکی