پارک علم و فناوری

 

دفتر طرح و برنامه

 

دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل

 

معاونت فناوری

مدیریت توسعه و انتقال فناوری

مراکز رشد واحدهای فناوری

 

معاونت اجرایی و پشتیبانی

مدیریت امور اداری-مالی و حقوقی

مدیریت فنی و عمرانی