فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 14
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 25
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 17
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 28
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 16
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 12
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 97
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 57
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 10
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 14فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 52
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 25
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 87
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 31
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 80
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 15
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 5
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 12
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 9
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 32
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 31
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 9
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 11
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 100
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 81
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 47
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 14فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 65
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 53
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 91
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 2
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 7
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 3